Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Quant-Capital Asset Management BV (QCAM; handelend onder de naam Assetgrip Management) hecht grote waarde aan de privacy van haar cliënten en neemt het beschermen van persoonsgegevens uiterst serieus. Teneinde haar dienstverlening echter goed te kunnen verrichten, dient QCAM uiteenlopende persoonsgegevens vast te leggen en te verwerken. Met name daar waar het de vaststelling van de risico-acceptatie betreft, is de vastlegging van uiteenlopende persoonlijke (financiële) gegevens, essentieel. Dit doen wij gestructureerd en op een voor de client volledig transparante wijze. In deze privacy verklaring geven wij u nadere informatie over de wijze waarop wij invulling geven aan het verwerken van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn (kortgezegd) gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren. Denk hierbij aan naam, adres en BSN-nummer. Echter ook andere gegevens kunnen op zichzelf staand, of in samenhang met andere gegevens, worden aangemerkt als persoonsgegevens.

Grondslagen voor verwerking
Zoals voorgeschreven in de AVG verwerkt QCAM enkel persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Daarbij onderscheiden wij de volgende grondslagen voor verwerking:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze (vermogensbeheer)dienstverlening
 • De verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen; te denken aan rapportages richting DNB/AFM
 • De verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van QCAM, of van een derde, behalve wanneer de belangen van de client zwaarder wegen
 • De verwerking vindt plaats met expliciete toestemming van de client

Waarom verwerkt QCAM persoonsgegevens?
QCAM verzamelt en verwerkt gegevens over haar cliënten (incl bezoekers van deze website) ten behoeve van haar bedrijfsvoering (risicomanagement), om producten en diensten onder uw aandacht te brengen en deze beschikbaar te stellen indien die specifiek voor u van belang zijn. Daarnaast verzamelt en bewerkt QCAM persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers.

Welke persoonsgegevens verwerkt QCAM en waarom?
QCAM verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien er voor deze verwerking een grondslag is, in een met de persoon afgesloten overeenkomsten of wanneer dit noodzakelijk is vanuit wet- en regelgeving. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens van cliënten

Van onze cliënten verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Identificatiegegevens (geboortedatum, nationaliteit, geslacht, bsn-nummer, gegevens die op een paspoort of een vergelijkbaar ID-document zijn opgenomen)
 • Beroeps- en/of bedrijfsmatige gegevens (waaronder bijvoorbeeld de functie binnen een onderneming)
 • Relatie- en familiegegevens (burgerlijke staat en gezinssamenstelling)
 • Rekeninggegevens (bank- en effectenrekening)
 • Correspondentiegegevens (brieven, e-mails)
 • Login gegevens (van onze website)
 • Risico/Rendements-profielgegevens (gegevens inzake risico-acceptatie, beleggingshorizon, kennis, ervaring financiële instrumenten)
 • Bijzondere persoonsgegevens (waaronder verklaring omtrent gedrag, strafrechtelijke gegevens)
 • Biometrische gegevens (voor zover deze blijken uit ID-bewijs)

Gegevens verkregen van derden:

 • Gegevens over ondernemingen en hun vertegenwoordigers via de Kamer van Koophandel
 • Gegevens uit publieke, openbare bronnen zoals officiële registers, kranten, internet, sociale media, etc

Persoonsgegevens van bezoekers van de website

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u gebruik maakt van ons contactformulier hebben wij echter een aantal van uw persoonlijke gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt.

De gegevens die wij vastleggen zijn:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Hoe lang bewaart QCAM uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Kan QCAM uw persoonsgegevens delen met derden?
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mocht het door de dienstverlening aan u, of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan zullen wij dat uitsluitend doen indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Hoe beveiligt QCAM uw persoonsgegevens?
Omdat wij de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus nemen, nemen wij alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Kunt u de vastgelegde persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door QCAM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar:

info@quant-capital.com

Wij kunnen u verzoeken om een kopie legitimatiebewijs, zodat we ons ervan kunnen vergewissen dat het verzoek door of namens u wordt gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, op uw verzoek.

Hoe kunt u een klacht indienen over de wijze waarop QCAM met uw persoonsgegevens omgaat?
Indien u een vraag of klacht heeft over de wijze waarop QCAM met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u deze vraag of klacht richten aan de directie van Quant-Capital Asset Management BV.

U kunt deze klacht kenbaar maken via het e-mailadres info@quant-capital.com of per post:

Quant-Capital Asset Management BV
T.a.v. de directie
Frederik Roeskestraat 97 D
1076 EC Amsterdam
The Netherlands

Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.