Integraal Vermogensbeheer

Na een uitgebreide cliënt-profile-analyse’, waarbij de subjectieve beleving van het te accepteren beleggingsrisico voorop wordt gesteld, wordt met de cliënt een tailor-made portfolio risk/reward-profile’ overeengekomen, waarbij de lange termijn strategische asset allocatie over een 13-tal te onderscheiden asset classes, inclusief strategische bandbreedtes, in een beheerovereenkomst wordt vastgelegd.

Vervolgens worden per asset class modelmatig ‘risk-budgets’ gealloceerd naar diverse te onder­scheiden sub-asset classes, regio’s, sectoren, investment styles, strategies, factors, thema’s, etc. (Investment Framework).

Ten slotte wordt vanuit een ‘Core-Satellite’-benadering, systematisch invulling gegeven aan de porte­feuille-invulling, waarbij naast liquide passieve financiële instrumenten (ETF’s), doelbewust ruimte wordt gereserveerd voor actieve manager, waarbij het bieden van dagelijkse liquiditeit, niet primair als vertrekpunt van het beleggingsbeleid wordt gesteld.

Track Record